<<Åter till artikelöversikten
| HEM | ARTIKLAR | OM FÖRBUNDET | KONTAKT | RIKSFÖRBUNDET | LÄNKAR |

Nobellunch 2006: Storsjön vann Bronsfisken

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg genomför varje år Nobellunchen och år 2006 genomfördes den i Sandvikens Folketshus. Traditionsenligt delade även förbundets vandringspris "Bronsfisken" ut till någon som gjort något för eller i regionen.


Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs årliga tillställning Nobellunchen gick i år av stapeln i Folketshus i Sandviken under temat ”Energi, Fiske & Vatten”. Ett sextiotal inbjudna gäster närvarade vid tillställningen som inleddes klockan 11 med att Sandvikens kommunalråd Stefan Hedin och regionförbundets ordförande Dan Westerberg hälsade välkommen. Därefter höll Ronnie Hermansson ett anförande om vilka problem som fiskevårdsområdesföreningarna idag står inför och hur man skulle lösa dessa. Som huvudsakliga problem anförde han juridiska förhållanden i lagstiftningen som gör att det blir svårt för en fiskevårdsområdesförening att fondera medel över tiden, men än viktigare att det inte är föreningen som har företrädelserätt vid juridiska mål som gäller fisket, utan att det i dessa fall är varje enskild fiskerättsägare som måste svara för sig själv. Att detta kan bli ogörligt att hantera vittnade flera deltagare om, bl a representanterna från SERO (Sveriges Energiproducenters Riksorganisation), Christer Söderberg och Valter Johansson från SRF (Småkraftverkens Riksförening), som ansåg att detta var ett problem vid förhandlingar. Valter Johansson menade att man från kraftverksbolagen gärna såg att fiskevårdsområdesföreningarna fick en starkare ställning som motpart mot dem. Vidare tog Ronnie Hermansson upp frågan om de idag innestående 220 miljoner kronorna som har dömts ut för förlust av allmänt fiskeintresse, trots att domarna är utfärdade på enskilda vatten. Han ansåg att det var ett moment 22 som uppkom då man från statens sida via fiskelagen tvingade fiskerättsägarna att värna det allmänna fiskeintresset, men samtidigt så tog man stora belopp från dessa fiskerättsägare för att just det allmänna fiskeintresset skulle kunna värnas, fast då av staten.

Efter detta anförande presenterades den panel som bestod av fyra riksdagsledamöter som efter själva lunchen skulle svara på frågor om hur man såg på fisket som näring och vad de hade för avsikt att göra för att skapa en framtid för fisket. I panelen satt, Hans Backman (fp), Raimo Pärssinen (s) Åke Sandström (c) och Tomas Tobé (m).

Under lunchen som traditionsenligt bestod av stekta strömmingsflundror med potatismos och lingonsylt så delades Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborgs vandringspris Bronsfisken ut till Storsjöns FVOF med motiveringen:

Priset utdelas för föreningens långsiktiga arbete i fiskevårdsområdet med bland annat ändamålsenlig förvaltning, fisketillsyn och service, upplåtelse av fiske genom fiskekortförsäljning till såväl lokalbefolkning som turister i Gästrikland och för Storsjöprojektet för skolungdom i samarbete med Kungsgårdens Skola i Sandvikens kommun.

Priset mottogs av Johan Rune som var en av flera närvarande representanter för föreningen.

Efter lunchen fick panelen svara på publikens frågor och mycket kom att handla kring samma tema som inledde dagen före lunchen. Panelen var tämligen överens om att man skulle titta närmare på frågorna om beskattning av och företrädelserätt för fiskevårdsområdesföreningar. Vidare så var intresset stort kring fiskeavgiftsmedlen och hur de skulle kunna användas inför framtiden på bästa sätt. Men att klarare regler och tydligare roller kring ersättningar vid förlust av fiske var önskvärt gick inte att ta miste på. Åke Sandström tog upp att man skulle se över de direktiv som gällde för det uppdrag som förra regeringen gett för utredande av lagstiftningen kring fisket. Vidare diskuterades olika myndigheters (Fiskeriverk, Länsstyrelser etc) roller i förhållande till fiskevårdsområdesföreningarna och gällande vattendomar. Tomas Tobé påpekade i samband med detta att regeringen gör en översyn om hur myndigheterna skall skötas.

Raimo Pärssinen lovade att ta med sig frågorna om hur man på bästa sätt skulle få fiskevårdsområdesföreningarna att få en hållbar ekonomisk förvaltning. Avslutningsvis föredrog Hans Backman alliansens inställning till de planer som funnits kring en allmän fiskevårdsavgift i de vatten som idag har fritt handredskapsfiske. Han menade att någon sådan kunde det inte bli tal om, men för att få en bättre förvaltning av fisket kunde man tänka sig att dessa vatten skulle kunna ingå i fiskevårdsområden.

Text: Lennart Finn
Bild: Bengt Björkman & Ronnie Hermansson

Sandvikens kommunalråd Stefan Hedin hälsade alla välkommen till Sandviken.

 

Förbundets ordförande Dan Westerberg informerade om dagens hållpunkter.

 

Ronnie Hermansson höll ett kortare anförande om svårigheterna för fiskevårdsområdesföreningarna.

 

Politikerpanelen bestod av Raimo Pärssinen (s), Åke Sandström (c), Hans Backman (fp) och Tomas Tobé (m).

 

Årets Nobellunch avnjöts i Sandvikens folketshus.

 

Årets pristagare till Bronsfisken, Storsjöns FVOF.

 

Christer Söderberg från SERO menade att det inte bara var fiskevårdsområdena som var drabbade av statliga moment 22, utan äen vattenkraftsindustrin var det.

 

Länkar: Bronsfisken