| HEM | ARTIKLAR | OM FÖRBUNDET | KONTAKT | RIKSFÖRBUNDET | LÄNKAR |
Andra artiklar
Förbundsstämman 06

<2006-06-09>
Förbundsstämman 2006 genomförd.

<2005-06-18>
Kräftseminarium i Hanebo.

 

 


Ordförande Anders Gustavsson höll inledningsanförandet.

Sveriges fiskevattenägareförbund genomförde sin riksstämma i LRF-huset i Stockholm under fredagen den 9 juni.

Mötet öppnades av ordföranden för riksförbundet Anders Gustavsson som pratade om fisket och dess möjligheter för framtiden om man bara lyckades skapa en god självbild för fiskerättsägarna och samtidigt kunde på till en bra näringspolitik.

Under mötet diskuterades flertalet frågor, men framförallt två frågeställningar överskuggade alla andra. Den första var frågan gällande det fria handredskapsfisket där olika infallsvinklar hade representerades, dock var den rådande meningen att äganderätten var tvungen att stärkas och att det fria handredskapsfisket utgjorde ett problem för en adekvat fiskevård. Detta ställningstagande är det som gäller trots att vissa artiklar i pressen gjort annat gällande.

Den andra frågan som dryftades var framtiden för förbundet i allmänhet och hur man skulle öka medlemstalen i synnerhet. Olika synsätt representerades även här, det ena synsättet var att man borde sänka avgifterna i syfte att på så sätt få fler fiskevårdsområdesföreningar att ansluta sig och samtidigt förenkla starten av regionförbund i de områden som saknar sådana. Tankemässigt så skulle en sänkning av medlemsavgifterna leda till en ökad anslutning, vilket då skulle resultera i att de totala medlemsintäkterna skulle bli oförändrade.
Det andra synsättet menade att en sänkning av medlemsavgifterna fick till följd att förbundsarbetets status skulle minska enligt devisen att ”man få det man betalar för” och en låg medlemsavgift skulle medföra att man kunde anta att förbundets arbete inte var kvalitativt. Således skulle en sänkning medföra en nedvärdering av styrelsens arbete.

Övriga frågor av vikt som dryftades var att en ökad forskning kring kräftor och då framförallt signalkräftor borde komma till stånd. Vidare informerades från riksförbundet att arbetet gentemot Lantmäteriet om att fiskevårdsområdesföreningarna skulle få inforation från dem när fiskerätten förändrades gick trögt. Rune Karis från FVÄ Dalarna-Gävleborg meddelade att regionförbundet arbetade parallellt med riksförbundet i frågan och hade rönt vissa, om än blygsamma, framgångar i frågan. En annan sak som man önskade var att förbundet mer aktivt skulle arbeta för att straffsatsen för s.k. tjuvfiske skulle ökas och gärna jämställas med tjuvjakt. Detta då brotten gentemot äganderätten var av samma dignitet. Alla slags djur, vare sig de var fiskar eller levde på landbacken förvaltades av de som ägde rätten att beskatta dem och sådant arbete kunde spolieras om någon olovandes inkräktade på den rätten. Detta skulle även kunna vara ett steg i att höja statusen för fisket, vilket stämman unisont fann nödvändigt. Man skulle även försöka att arbeta för att kunskapen kring fiskets värde ökade och på så sätt kunna få upp fiskekortspriserna till nivåer som motsvarade fiskets egentliga värde.

Kanske den viktigast frågan man disuterade var hur de stora summor som ligger inlåsta i olika myndigheter, främst kammarkollegiet, Fiskeriverket och Länsstyrelserna skall kunna komma fiskevårdsområdesföreningarna till del. Detta då Fiskevattenägarna anser att dessa pengar rätterligen tillhör fiskevårdsområdesföreningarna och delägarna i dem. Detta eftersom det enskilda fisket tillhör fastigheterna. Trots allt rör det sig om flera hundra miljoner. Från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleb org menade att det var självklart att pengarna bäst förvaltas av delägarna och föreningarna själva om man vill uppnå en bra, seriös och långsiktig fiskevård.

 

Text & Foto : Ronnie Hermansson