Fiskevattemägareförbund

Riksförbundet: www.fiskevatten.org
Skaraborg: www.skaraborgsfiske.nu
Östra Svealand: www.fiskevatten.se
Skåne-Blekinge: www.skaneblekinge-fva.com

Dessutom finns det förbund som saknar egen hemsida. Förbunden finns i:

- Jämtlands län
- Västernorrlands län
- Värmlands län
- Örebro län
- Västmanlands län
- Västsverige
- Östergötlands län
- Södra Älvsborg
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Hallands län
- Kronobergs län

Fiskevårdsområdesföreningar

Färila fiske: www.farilafiske.se
Hille FVOF: www.hillefvof.com
Testeboåns FVOF: www.testebofiske.se
Ytterhogdals FVOF: www.ytterhogdal-fiske.se
Åmots FVOF: www.amot.nu/fiske/fiske.html
Ludvika Norra FVOF & Väsmans FVOF: www.fiskailudvika.se

Myndigheter

Regeringen: www.regeringen.se
Riksdagen: www.riksdagen.se
Fiskeriverket: www.fiskeriverket.se
Jordbruksverket: www.sjv.se
Lantmäteriet: www.lantmateriet.se

Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
Vattenmyndigheterna: www.vattenmyndigheterna.se
Länsstyrelserna: www.lst.se
- Länsstyrelsen Dalarna: www.w.lst.se
- Länsstyrelsen Gävleborg: www.x.lst.se
Domstolarna: www.dom.se

SMHI: www.smhi.se
Vattenportalen: www.vattenportalen.se

Fiske

Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se
Sveriges fiskares riksförbund: www.yrkesfiskarna.se

Näringsliv

Lantbrukarnas Riksförbund: www.lrf.se
Jägarnas Riksförbund: www.jagarnasriksforbund.se
- JRF Dalarna: www.jrf20.se
Svenska Jägareförbundet: www.jagareforbundet.se
Riksförbundet Enskilda Vägar: www.revriks.se
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation: www.sero.se
Svenskt Näringsliv: www.svensktnaringsliv.se

Systerorganisationer i Norden

Norge:
Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag: www.sjolaksefiske.no
Norske Lakseelver: www.lakseelver.no
Elvene runt Trondheimsfjorden: www.elvene.no

Island:
Landssambands Veiðifélaga: www.angling.is/en [eng]

Myndigheter i Norden

Norge:
Norsk Institutt for Naturforskning: www.nina.no
Norsk Institutt for Vannforskning: www.niva.no
Direktoratet for Naturforvaltning: www.dirnat.no

Fiske i Norden

Norge:
Norges Jeger- og Fiskeforbund: www.njff.no