FÖRBUNDSINFO Stadgar för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg
Aktuellt

Antagna vid konstituerande stämma den 12 februari 2005
och reviderade vid ordinarie stämma den 18 februari 2006.

§ 1 Namn och verksamhetsområde

Förbundets namn är Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och verksamhetsområdet är för närvarande Dalarnas och Gävleborgs län.

§ 2 Riksorganisation

Förbundet skall vara anslutet till riksorganisationen Sveriges Fiskevattenägarförbund. För förbundet gäller i tillämpliga delar stadgarna för Sveriges Fiskevattenägarförbund.

§ 3 Ändamål

Förbundet är en partipolitiskt obunden organisation med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för fiskevårdens och fiskets utveckling i Dalarnas och Gävleborgs län.

Förbundet skall därvid bl a:

 • medverka med råd och anvisningar i frågor som rör fiske- och vattenförvaltning
 • bedriva upplysningsverksamhet i frågor som syftar till att ge ett långsiktigt samt ett mera ekonomiskt utnyttjande av fiske och vatten
 • bevaka lagstiftning samt medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter och organisationer
 • främja fiskevården inom verksamhetsområdet och bedriva en aktiv näringspolitisk bevakning
 • allmänt stödja och hjälpa medlemmar i fiske- fiskevårds- och ägarfrågor
 • bedriva utbildningsverksamhet och även kunna bedriva konsultverksamhet.

§ 4 Organisation

Förbundets organ är förbundsstämman, förbundsstyrelsen samt revisorerna

§ 5 Medlemskap

Till medlem kan antas

 1. Fiskevårdsområdesföreningar och fiskevattenägarföreningar
 2. Enskilda personer, samfälligheter eller andra juridiska personer som äger fiskerätt

och eller fiskevatten eller del därav

 1. Personer eller organisationer som eljest stöder förbundets syfte

Ansökan om medlemskap inges till förbundets styrelse som även beviljar medlemskap.

§ 6 Årsavgifter

Medlem enligt §5 p1-2 är skyldiga att till förbundet erlägga årsavgift. Årsavgiften för kommande år fastställs av förbundsstämman och kan innehålla medlemsavgift och serviceavgift. Medlem enligt §5 p 3 betalar endast medlemsavgift. Årsavgiften skall vara proportionerlig till det antal röster en medlem har enligt §10.

Uppbörd av årsavgifter sker före mars månads utgång

§ 7 Förbundsstämma

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls årligen före den 15 maj på plats och tid som styrelsen bestämmer.

Extra förbundsstämma hålls då styrelsen så beslutat eller då revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begärt detta hos styrelsen. Endast det ärende som föranlett den extra förbundsstämman samt p 1-6 i §9 får förekomma om inte annat beslutas med full enighet vid stämman.

Kallelse till stämma sker på sätt stämman beslutar och skall utfärdas minst 14 dagar före.

§ 8 Motioner

Motion till förbundsstämma kan väckas av medlem i förbundet. Motion skall för att kunna upptas till behandling skriftligen inges till styrelsen senast den 15 januari.

§ 9 Ärenden

Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Upprättande och fastställande av röstlängd
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelsen
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. fastställande av rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer samt eventuella arvoden
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
 14. Val av ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter
 15. Val av två revisorer jämte suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Val av ombud jämte ersättare till Riksförbundets stämma
 18. Antagande av verksamhetsplan och budget
 19. Fastställande av årsavgifter
 20. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden
 21. Behandling av inkomna motioner
 22. Övriga frågor som stämman beslutar uppta tillbehandling

§ 10 Ombud och rösträtt

Envar medlem äger närvara vid förbundsstämma och har yttranderätt.

För medlemskategori 1 gäller att varje påbörjat hundratusental kronor i omsättning från försäljning av fiskekort och fiskerättsbevis kalenderåret före stämman ger två röster.

För medlemskategori 2 som äger fiskerätt och eller fiskevatten gäller rösträtt med en röst för varje påbörjat 500 ha ägt fiskevatten. Medlem måste dock själv styrka sitt ägande.

För nyinträdd medlem skall avgiften för innevarande år vara erlagd senast en månad före stämman för att medföra rösträtt.

Ingen får rösta för mer än 20% av det på stämman företrädda röstetalet.

§ 11 Styrelsen

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Rättviks kommun. Styrelsen skall bestå av 6-10 ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsens ledamöter skall vara medlemmar eller företräda FVOF eller annan medlemsorganisation. Av styrelsens ledamöter och suppleanter väljs hälften till nästkommande stämman och hälften till stämman året därpå och därefter så att de avgår växelvis.

Styrelsen är beslutsför när hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Kallelse till styrelsemöte skall utgå senast en vecka före mötet.

§ 12 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassaförvaltare och övriga funktionärer.

Styrelsen äger rätt att utse ett arbetsutskott

§ 13 Firmateckning

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser inom eller utom styrelsen.

§ 14 Räkenskaper och revision

Förbundets räkenskaper skall föras per kalenderår och hållas tillgängliga för revision senast den 15 mars och revisionen vara klar senast den 31 mars.

Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer vilka jämte två suppleanter utses av ordinarie stämma för en tid av ett år.

§ 15 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträde skall till styrelsen inge skriftlig anmälan. Medlem som ej erlagt årsavgift och inte efter två erinringar från styrelsen erlägger denna före årets slut utesluts från förbundet. Årsstämman kan även på förslag av styrelsen utesluta medlem som motarbetar förbundet eller dess verksamhet.

§ 16 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar skall beslutas av antingen enhällig stämma eller vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum varvid ändringsförslaget skall biträdas av minst 2/3 av de röstande.

§ 17 Upplösning

Beslut om förbundets upplösning skall för att bli gällande fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, av vilka minst en ordinarie; varje gång med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Om förbundet upplöses skall dess tillgångar överlämnas till riksförbundet Sveriges Fiskevattenägarförbund och om sådant ej finnes på sätt som stämman beslutar.