FÖRBUNDSINFO Vattenråd
Aktuellt

Området som Fiskevattenägarna WX täcker innefattar delar av sex stycken så kallade delområden. Delområden är den uppdelning som gjorts för implementeringen av EU:s vattendirektiv i Sverige och för varje delområde skall det finnas en länsstyrelse som är vattenmyndigheternas förlängda arm. För varje delområde skall det även finnas ett vattenråd. Detta råds uppgift är att vara rådgivande åt vattenmyndigheterna då dessa skall fatta beslut om åtgärder som skall göras i vattnen i syfte att uppnå god status enligt vattendirektivet. Vattenrådet konstitueras av olika intressenter kring vattnets vård och brukande. Fiskevattenägarna har som ägare till vatten och fiske därigenom en självklar roll i dessa råd.

De sex delområden/vattenråd som Fiskevattenägarna WX ingår i är:
- Ljusnans- och Hälsinglands skogs-vattendrag
- Dalälven
- Gästriklands skogsvattendrag
Förutom dessa tre så är delar av förbundets område täckt av delområden i Västmanlands län (Kolbäcksån), Örebro län (Arbågaån) och Värmlands län (Klarälven). För dessa finns det inga vattenråd.
För Ljusnans- och Hälsinglands skogs-vattendrag svarar regionförbundet i Dalarna-Gävleborg och länsförbundet i Jämtland gemensamt.

Läs mer om de respektive vattenråden, samt förbundets kontaktpersoner:

- Vattenrådet för Dalälvens avrinningsområde [under konstruktion] >
- Vattenrådet för Gästriklands skogsvattendrag >